31 personas optan a ser los primeros expertos contables acreditados de Euskadi

Publicado el por N.B // REDACCIÓN (autor)

 (photo: )
  • Los que aprueben se unirán a los 81 profesionales que han obtenido la acreditación a través de  méritos profesionales
  • Esta es la primera vez en la historia que se apuesta por crear una acreditación semejante a nivel del estado
  • La media de edad de los y las participantes  es de 38 años, y solo 3 de ellos se encuentran en situación de desempleo
  • La figura del experto contable es de vital importancia en otras partes de Europa en el ámbito de la empresa

El pasado sábado, 24 de octubre, 31 personas se presentaron en el Colegio Vasco de Economistas al examen de experto contable. La realización de esta prueba, que se celebró simultáneamente en distintas partes de España, constituye todo un hito, puesto que es la primera vez que se apuesta por crear una acreditación semejante en el país, a pesar de que en otros países de Europa los expertos y las expertas contables son una figura de vital relevancia en el ámbito de la transferencia de la información financiera dando mayor seguridad a los mercados.

Una primera parte teórica que se dividió en ejercicios tipo test y ejercicios teóricos de hora y media, y una parte práctica de dos horas y media de duración completaron las tres horas y media de las que dispusieron los alumnos y las alumnas para finalizar el examen. Para acceder a esta prueba, todos los participantes tuvieron que acreditar dos requisitos indispensables: tener una titulación universitaria y demostrar una formación práctica de al menos 3 años en el ámbito contable.

Del total de las 31 personas que tomaron parte en el examen 16 de ellas son mujeres mientras que 15 son hombres, con una media de edad de 38 años. De todos ellos, solamente tres se encuentran actualmente en situación de desempleo, mientras que el resto de participantes son trabajadores en activo.

El tribunal evaluador para la Acreditación está formado por una amplia representación colegial, entre la que destacan profesionales del ámbito de la contabilidad, la auditoría, asesoramiento fiscal y administración concursales, además de un docente de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Los que consigan aprobar el examen, se unirán a aquellas personas que por méritos profesionales serán reconocidas como expertos contables: los auditores y las personas con una dilatada trayectoria en el ámbito contable que reúnan una serie de requisitos especificados por el Colegio Vasco de Economistas.

La figura del experto contable

El experto contable es una figura que en otros países europeos lleva implantada muchos años, e incluso los propios gobiernos a través de sus ministerios tienen un registro oficial de estos profesionales. La labor principal de los expertos contables será la de realizar revisiones contables de la información financiera de las pymes aportando una mayor credibilidad y fiabilidad a la misma, y contribuyendo a la transparencia y adecuado funcionamiento del mercado.

El Colegio Vasco de Economistas lleva trabajando más de 10 años en esta figura, que hoy por fin es una realidad, mediante relaciones con los expertos contables de la región francesa de Aquitania. 


31 lagunek Euskadiko lehenengo kontulari aditu akreditatuak izateko aukera dute
  • Gainditzen dutenek bat egingo dute meritu profesionalen bidez akreditazioa lortu duten 81 profesionalekin
  • Historian lehenengoz sortuko da honelako akreditazioa Estatu mailan
  • Parte-hartzaileen adinaren batez bestea 38 urte da, eta haietatik bakarrik 3 dira langabeak  
  • Kontulari adituaren figura funtsezkoa da Europako beste leku batzuetan enpresa arloan

Aurreko larunbatean, urriaren 24an, 31 lagun joan ziren Ekonomisten Euskal Elkargora kontulari adituaren azterketarako. Proba hori Espainiako hainbat lekutan egin zen aldi berean, eta mugarri bat izan zen; izan ere, lehenengoz sortu da horrelako akreditazioa Estatuan. Nolanahi ere, Europako beste herrialde batzuetan, kontulari adituak oso figura garrantzitsuak dira finantza-informazioaren transferentziaren esparruan, merkatuei segurtasun handiagoa ematen baitiete.

Lehen atal teorikoak test motako ariketak eta ariketa teorikoak zituen ordu eta erdian egiteko, eta atal praktikoak bi ordu eta erdi iraun zuen. Horiek horrela, ikasleek hiru ordu eta erdi izan zuten azterketa burutzeko. Proba hori egiteko, parte-hartzaile guztiek ezinbesteko bi baldintza egiaztatu behar izan zituzten: Unibertsitateko titulazioa izan eta kontabilitate esparruan gutxienez 3 urteko prestakuntza praktikoa frogatu.

Azterketa egin zuten 31 lagun horietatik, 16 emakumeak eta 15 gizonak ziren, eta batez beste 38 urte zituzten. Haietatik 3 bakarrik daude gaur egun langabezian, eta gainerako parte-hartzaileak aktibo dauden langileak dira.

Akreditaziorako epaimahaiak Elkargoko hainbat ordezkari ditu, eta kontabilitate, auditoretza, aholkularitza fiskal eta konkurtso-administrazioko profesionalak daude, baita Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) irakasle bat ere.  

Azterketa gainditzen dutenek bat egingo dute meritu profesionalengatik kontulari aditutzat aitortutako pertsonekin: kontu-ikuskariak eta kontabilitate arloan ibilbide luzea duten pertsonak, Ekonomisten Euskal Elkargoak zehaztutako baldintzak betetzen badituzte.

Kontulari adituaren figura

Kontulari aditua Europako beste herrialde batzuetan aspalditik dago ezarrita, eta gobernuek eurek beren ministerioen bitartez profesional horien erregistro ofiziala dute. Kontulari adituen lan nagusia enpresa txiki eta ertainen finantza-informazioaren kontabilitate-azterketak egitea izango da, horri sinesgarritasun eta fidagarritasun handiagoa emanez, eta merkatuaren gardentasunari eta funtzionamendu egokiari lagunduz.

Ekonomisten Euskal Elkargoak 10 urte baino gehiagoz landu du figura hori, eta gaur azkenean errealitatea da, betiere Frantziako Akitania Erregioko kontulari adituekin izandako harremanen bidez.